Domov pro osoby se zdravotním postižením

domov_DZP_logo

 Poslání

Posláním Domova u rybníka Víceměřice, příspěvková organizace je vytvořit pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, které trvale nemohou žít ve svém přirozeném sociálním prostředí, důstojnou náhradu za domácí prostředí a podporovat je ve snaze co nejvíce se přiblížit běžnému způsobu života.

U uživatelů podporujeme a ctíme projev jejich svobodné vůle při rozhodování se o věcech, které se uživatele týkají (výběr oblečení, nákupy osobních věcí, vybavení pokoje, výběr klíčového pracovníka apod.), respektujeme jejich přání a názory.


 Okruh osob, kterým je služba určena

Okruh osob, kterým je služba určena, tvoří osoby starší 18 let s mentálním postižením a kombinovaným postižením, kteří se v důsledku svého zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci. Tuto situaci nejsou schopni zvládnout vlastními silami ani za pomoci jiných druhů sociálních služeb nebo rodiny. Potřebují s ohledem na své zdravotní znevýhodnění pravidelnou pomoc při zajištění svých potřeb s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti. Mentální postižení může být kombinováno s jiným nedominujícím smyslovým postižením.

Službu může poskytovatel odmítnout z důvodu:

Dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, §91 odst. 3)

 • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů soc. služeb
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí soc. služby, o kterou osoba žádá
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové soc. služby, vylučuje poskytnutí takové soc. služby, tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis (viz. Vyhláška č.505/2006 Sb.)

Dle vyhlášky 505/2006 Sb. §36

 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • osoba není schopna pobytu v zařízení soc. služeb z důvodu akutní infekční nemoci
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití, to neplatí, jde-li o poskytnutí pobytové sociální služby v domově se zvláštním režimem

 Cíle

 krátkodobé cíle pro rok 2016:

 • Orientační tabule – místní informační systém
 • projednáno s obcí, probíhá realizace

 dlouhodobé cíle:

 • Možnost zkvalitnění služby z vícelůžkových pokojů na jedno až dvoulůžkové pokoje
 • termín do konce roku 2020, odpovídá vedení domova ve spolupráci se zřizovatelem
 • Výměna oken na hlavní budově, investiční akce s dotací MPSV
 • termín do konce roku 2018, koordinuje Obecní úřad Víceměřice
 • Oprava provozních prostor prádelny a kuchyně
 • projektová příprava akce
 • omezení nebo změny v provozu
 • náhradní způsob vaření jídla pro uživatele a zaměstnance
 • termín do konce roku 2017, zodpovídá vedoucí provozního úseku

 •  Principy poskytovaných služeb
 • vytváření takových podmínek, aby uživatelé mohli uplatňovat svoji svobodnou vůli
 • respektování volby uživatele – partnerský přístup
 • respekt k lidské důstojnosti uživatele, respektování a dodržování lidských práv a         svobod
 • podpora kvality denního života a běžných aktivit uživatelů
 • omezení míry rizika, ale také jeho podstoupení
 • respektování individuality uživatele, plánování služby dle individuálních potřeb uživatele
 • celoživotní vzdělávání pracovníků
 • aktivní vyhledávání možností uplatnění na volném trhu práce pro uživatele, kteří ukončí vzdělávání ve školském pedagogickém zařízení Euroinstitut

Žádost o poskytnutí sociálních služeb v DOZP  ikonka_PDF