Domov se zvláštním režimem

domov_DZR_logo

Poslání

Posláním Domova se zvláštním režimem je poskytnout bezpečné, důstojné a spokojené prostředí občanům, kteří z důvodu chronického duševního onemocnění (Alzheimerovou demencí nebo ostatními typy demencí) jsou závislí na pomoci jiné osoby. Tato pomoc jim nemůže být zajištěna členy rodiny v domácím prostředí, nebo jinými službami terénní péče. Podporujeme uživatele této služby v soběstačnosti a samostatnosti, podle jejich individuálních možností a schopností a umožňujeme jim důstojné dožití života. Naší snahou je porozumět požadavkům a přáním uživatelů, jejich pocitům a vnímání prostředí, vytvořit pro ně příjemné prostředí domova.


Okruh osob, kterým je služba určena

Služba je určena především občanům žijícím v mikroregionu Němčicko, kteří trpí chronickým duševním onemocněním (Alzheimerovou chorobou, nebo ostatními typy demencí), dosáhli věku 60 let, kteří v důsledku onemocnění mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby. Tato pomoc jim nemůže být zajištěna členy rodiny v domácím prostředí, nebo jinými službami terénní péče. Občané nemusí být svéprávní, pro rozhodování o druhu a způsobu poskytování služeb je v tomto případě soudem stanovený zákonný zástupce.

Služba nemůže být poskytována osobám, které nesplňují cílovou skupinu, které vyžadují trvalou lékařskou péči, osobám drogově závislým na alkoholu, osobám nevidomým a neslyšícím. Službu nemůžeme poskytnout v případě naplněné kapacity.


Cíle

 Cílem sociální služby je:

  • Poskytnout uživatelům služby zázemí, pocit jistoty a bezpečí
  • Podpora kvality denního života a běžných aktivit s cílem co nejvíce se přiblížit životu v přirozeném prostředí
  • Udržet sociální vztahy mezi uživateli služby, jejich rodinou a přáteli
  • Umožnit důstojné stáří a dožití života

Zásady (principy) poskytování sociální služby

 Přiměřená míra péče a podpory- poskytované služby jsou pro uživatele vyžádanou podporou v situacích, ve kterých si sám neporadí. Úplná péče je poskytována v situacích, kdy spoluúčast uživatele není možná.

  • Snaha o udržení schopností uživatele, snaha o udržení klidné a vyvážené situace v prostředí
  • Dodržování práv uživatele-  dbáme na to, aby byla zajištěna ochrana práv uživatele, zachování lidské důstojnosti.
  • Individuální přístup k uživateli – každý uživatel má svým klíčovým pracovníkem nastavenou službu na základě dohodnutých osobních cílů a plánů v rámci individuálního plánování. Služba nastavena dle specifických potřeb, možností, schopností a přání. IP musí respektovat vlastní volbu uživatele. IP jsou pravidelně hodnoceny a přizpůsobovány aktuálním potřebám uživatele.
  • Sociální začlenění – při poskytování služby směřovat k zapojení uživatele do života Domova a podpora v kontaktech s vnějším prostředím, rodinou, přáteli, občany obce Víceměřice.
  • Aktivní využití volného času a zapojení do dění Domova. – Nabídka aktivizačních činností od vycházek do blízkého okolí, pobytu v parku Domova, povídání si, čtení knih, trénování paměti, muzikoterapie, canisterapie, společného poslechu hudby, společného opékání v přírodě – vše s respektováním uživatele a jeho zdravotních možností.

Žádost o poskytnutí sociálních služeb v DZR   ikonka_PDF