Chráněné bydlení

domov_CHB_logo

Poslání

Posláním Chráněného bydlení je poskytovat přiměřenou podporu dospělým mužům s mentálním a kombinovaným postižením, tak aby mohli využívat vlastní schopnosti a dovednosti k osobní realizaci a vedení plnohodnotného života v běžném prostředí jako jejich vrstevníci.


Okruh osob, kterým je služba určena

Služba je poskytována dospělým mužům od 18 let do 64 let s lehkým a středním mentálním postižením či v kombinaci s tělesným postižením, kteří nepotřebují bezbariérové prostředí a jejichž situace vyžaduje pravidelnou podporu jiné osoby.

Službu nelze poskytovat

 • imobilním osobám
 • osobám s psychiatrickým onemocněním, které může ohrožovat je nebo okolí
 • osobám s patologickou závislostí na alkoholu a omamných látkách

 Cíle

 • umožnit mužům s mentálním a kombinovaným postižením bydlet  v běžných domácnostech v přirozeném prostředí
 • optimální rozvoj osobnosti uživatele s přihlédnutím k možnostem daným druhem a stupněm jeho postižení, věkovým a charakterovým zvláštnostem
 • rozvoj schopností, dovedností a znalostí
 • dosáhnout co nejvyšší soběstačnosti při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
 • s ohledem na zdravotní stav a dovednosti rozvíjet dovednosti při zvládání péče o domácnost, využívat běžné zdroje, přirozené vazby
 • motivovat k aktivnímu trávení volného času
 • práce s dalšími organizacemi

Principy poskytovaných služeb

 Zásada individuálního přístupu: respektujeme individualitu každého uživatele, jeho potřeby a přání, dovednosti, schopnosti, zdravotní stav.

 • Zásada respektování lidských práv: plně respektujeme právo na vzdělání, práci, soukromí, samostatný pohyb, poskytnutí kvalitních informací; při poskytování služby se řídíme etickým kodexem pracovníků v sociálních službách.
 • Zásada začlenění do společnosti: poskytujeme přiměřenou podporu tak, aby klienti žijící v běžné komunitě měli stejná práva a povinnosti, jako jiní spoluobčané.
 • Zásada aktivnímu přístupu k vlastnímu životu: zapojujeme uživatele do plánování a hodnocení služby s důrazem na maximální samostatnost a nezávislost na sociální službě.
 • Zásada bezpečí: svými postoji, chováním a přístupem vytváříme bezpečný prostor pro uživatele.
 • Zásada odbornosti: jednotlivé postupy provádíme na základě pravidel služby. Při zkvalitňování naší práce využíváme nových poznatků z oboru, asistenti jsou průběžně vzděláváni a naše práce supervidována.

Zásada důstojnosti: respektujeme člověka v jeho důstojnosti.

Žádost o poskytnutí sociálních služeb v CHB  ikonka_PDF