Srdce v domě, p.o.

Klentnice 81, Mikulov 69201

Nabízené služby: DOZP, CHB

Ředitel: Mgr. Zbyněk Tureček  tel.: +420 519 515 188, +420 775 306 009

Adresa: Srdce v domě, p.o., Klentnice 81, 692 01, Mikulov

Tel.: +420 519 515 187

E-mail: domov@srdcevdome.cz

Domov pro osoby pro zdravotně postižené, Klentnice

poskytuje sociální pobytové služby osobám se zdravotním postižením. Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním postižením, nebo kombinovaným postiženám starší 18 let. Posláním domova je vytvořit podmínky pro důstojnýa kvalitní život. Podporovat samostatnost a uplatňování vlastní vůle uživatelů a zajišťovat nezbytnou míru podpory.

Chráněné bydlení, Mikulov

služba je poskytována celoročně a nepřetržitě, formou skupinového bydlení v domácnosti po třech. Bydlení v tomto typu služby se nejvíce přibližuje běžnému způsobu života. Cílem služby je poskytovat důstojné a bezpečné bydlení v prostředí blízkém domovu a začlěnování do běžné splečnosti.

www.srdcevdome.cz


 Centrum sociálnych služieb DOMOV JAVORINA

Bzince pod Javorinou 344, 916 11 Bzince pod Javorinou, Slovenská republika

Nabízené služby: Domov sociálnych služieb (DSS), Špecializované zariadenie (ŠZ)

Ředitel: Mgr. Ing. Roman Krbata, PhD., tel.: +421 32 650 14 21, +421 901 918 505

Adresa: CSS – Domov JAVORINA, Bzince pod Javorinou 344, 916 11 Bzince pod Javorinou

Tel.: +421 32 650 14 22

E-mail: roman.krbata@cssjavorina.sk

Domov sociálnych služieb

je určený pre plnoleté fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 zákona č.448/2008 Z. z. alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona č.448/2008 Z. z.

Špecializované zariadenie

je určené pre plnoleté fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách a majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza  multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa. CSS -DOMOV JAVORINA sa zameriava na prijímateľov sociálnej služby s diagnózou demencie rôzneho typu etiológie.

www.cssjavorina.sk