Víceměřice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+


Posláním Domova se zvláštním režimem je poskytovat celoroční pobytovou službu osobám, které se nachází v nepříznivé sociální situaci a mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a z důvodu onemocnění určitým typem demence, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, přičemž podpora a pomoc je nutná v rozsahu, kterou jim není schopna zajistit rodina ani jiný typ sociální služby.


Okruh osob, kterým je služba určena

Osoby od 50 let s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí, jejichž stav při péči o vlastní osobu vyžaduje ve zvýšené míře dohled, podporu a péči, kterou není možné zajistit rodinnými příslušníky ani jiným typem sociálních služeb.


Cíle poskytované sociální služby

 • po přijetí uživatele do Domova podporovat dosavadní způsob jeho života,
 • individuální přístup k uživateli s ohledem na jeho potřeby,
 • podpora a pomoc v soběstačnosti uživatele, udržení jeho dovedností a schopností,
 • podpora sociálního začleňování,
 • podporovat udržování kontaktu s rodinou a blízkými osobami,
 • důstojně doprovázet uživatele v posledních chvílích života,
 • udržovat aktualizované všechny potřebné a používané dokumenty,
 • vzdělávání zaměstnanců.


Zásady poskytování sociální služby

 • diskrétnost a důstojnost – zachování důvěrných informací o uživateli (mlčenlivost),
 • respektování individuálních potřeb uživatele (možnost volby, dodržování lidských práv),
 • podpora soběstačnosti a udržení schopností uživatele,
 • smysluplnost volnočasových aktivit,
 • přistupování k uživatelům jako k rovnocenným partnerům,
 • týmová spolupráce.

Domov u rybníka Víceměřice neuzavře smlouvu o poskytování sociální služby (§ 91 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb. a § 36 vyhlášky č. 505/2006 Sb.), jestliže:
 • neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezený okruh osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 • nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby,
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby,
  zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
  osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
  chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití, vyjma služby domov se zvláštním režimem
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, jsme vypověděli v době kratší než 6 měsíců před žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytování sociální služby.

Domov se zvláštním režimem zajišťuje tyto základní činnosti v souladu s § 50 zákona č. 108/2006 Sb. a § 16 vyhlášky č. 505/2006 Sb.)
 • poskytnutí ubytování (součástí ubytování je i poskytnutí úklidu, praní a drobné úpravy ložního a osobního prádla, žehlení),
 • poskytnutí stravy (celodenní strava v souladu se zásadami správné výživy s ohledem na věk a podle stravovacích jednotek),
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, holení, pomoc při použití toalety),
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při oblékání a svlékaní, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání a změně poloh, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru),
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (podpora a využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při udržení kontaktu s rodinou, pomoc při aktivitách podporujících sociální začleňování osob),
 • sociálně terapeutické činnosti (trénování paměti, ruční práce, pohybové aktivity…),
 • aktivizační činnosti(volnočasové a zájmové aktivity, rozvíjení zájmů a koníčků, činnosti podporující upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností),
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při vyřizování jejich osobních záležitostí).

Domov se zvláštním režimem nemůže zajistit
 • 24 hodinový nepřetržitý dohled u jednoho uživatele jedním pracovníkem,
 • poskytování sociální služby bez přiměřeného rizika,
 • poskytnutí pomoci u úkonů, které uživatel zvládne sám, z důvodu zachování soběstačnosti, lékařskou péči pokud nebude uživatel zaregistrován u poskytovatele zdravotní péče v Domově.