Domov u rybníka Víceměřice

Domov u rybníka Víceměřice

příspěvková organizace

Aktuality

Domov u rybníka Víceměřice je příspěvkovou organizací, která se nachází v jižní části Olomouckého kraje v okrese Prostějov v malé obci Víceměřice. Domov u rybníka je umístěn v bývalém Metternichově zámečku. Organizace zajišťuje sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Příspěvková organizace vystupuje v právních vztazích svým  jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Jménem příspěvkové organizace jedná ředitel jako statutární orgán nebo jím pověřený zástupce. Zastupitelstvo obce Víceměřice jmenuje a odvolává statutární orgán příspěvkové organizace. Ředitel organizace odpovídá zastupitelstvu obce Víceměřice za celkovou činnost a hospodaření organizace, plní povinnosti vyplývající ze statutu ředitele a zajišťuje dodržování obecně závazných právních předpisů.

Poskytované sociální služby Domova u rybníka Víceměřice

Základním účelem a předmětem činnosti organizace je poskytování komplexních níže uvedených služeb sociální péče včetně léčebně preventivní péče, osobám se zdravotním postižením, seniorům a seniorům trpícím Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence.

Atrium zámku
 Pohled od rybníku
Budova zámku

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Domov se zvláštním režimem

Domov pro seniory

Chráněné bydlení


  Areál Domova se zvláštním režimem

Domov u rybníka Víceměřice, příspěvková organizace je pobytové zařízení s celoročním nepřetržitým provozem, které svým obyvatelům zajišťuje komplexní péči, zabezpečuje prožívání důstojného a bezpečného života a současně také nabízí aktivizační a terapeutické činnosti. Domov zajišťuje uživatelům zdravotní a ošetřovatelskou péči  prostřednictvím praktických a odborných lékařů a ošetřovatelskou péči prostřednictvím vlastních zaměstnanců. Veškerý personál se svým přístupem k obyvatelům Domova snaží při důsledném naplňování Standardů kvality sociálních služeb vytvářet atmosféru, ve které se obyvatelé skutečně mohou cítit jako doma. O uživatele se stará odborně vyškolený personál a je zabezpečeno kompletní technicko – hospodářské zázemí.

Novodobá historie

V letech 1974 – 2002 bylo zařízení součástí Okresního ústavu sociálních služeb Prostějov. Tato organizace byla zřízena Okresním úřadem Prostějov, sdružovala 7 sociálních zařízení okresu a zabezpečovala tak převážnou část sociálních služeb pro staré, invalidní, zdravotně a mentálně postižené a společensky nepřizpůsobivé občany ve městě Prostějově a na celém tehdejším okrese. Zařízení neměla vlastní právní subjektivitu a velká část agend byla společně řešena na ředitelství v Prostějově. Se zrušením okresních úřadů došlo ke změně názvu této „servisní“ organizace a také ke změně zřizovatele. Po roce fungování Sociálních služeb p.o. rozhodl zřizovatel – Olomoucký kraj, že od 1.1.2004 tuto organizaci zruší a zřídí samostatné příspěvkové organizace s právní subjektivitou. K tomuto datu je tedy zřízena příspěvková organizace Olomouckého kraje s názvem Ústav sociální péče Víceměřice, příspěvková organizace. V říjnu roku 2004 požádala Obec Víceměřice Olomoucký kraj o převod zřizovacích práv k ústavu, tak jak jí to zákon umožňoval. Rozhodnutím Zastupitelstva Obce Víceměřice ze dne 24. 01. 2005 pak byl zřízen nový subjekt: Ústav sociální péče a domov důchodců Víceměřice, příspěvková organizace.

V roce 2005 se stal ústav na základě požadavku Zastupitelstva obce a schválení Krajským zastupitelstvem v Olomouci příspěvkovou organizací zřizovanou obcí Víceměřice. V témže roce byla činnost ústavu rozšířena o domov důchodců. O rok později se staly budovy ústavu majetkem obce a jsou průběžně rekonstruovány. Byla připravena a postupně realizována nová koncepce práce v ústavu v souladu s nejnovějšími trendy a Standardy kvality sociálních služeb.