Chráněné bydlení

O službě

Posláním Chráněného bydlení je poskytovat celoroční pobytovou službu osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které potřebují individuální podporu v každodenním životě. Vytváříme podmínky pro rozvoj samostatnosti uživatelů, snižování závislosti uživatelů na službě a podporujeme využívání veřejných služeb a institucí.

 

Chb - dvoulůžkový pokoj
Chráněné bydlení
Ico-group

Okruh osob, kterým je služba určena

Služba je poskytována mužům ve věku 18 – 64 let s lehkým až středně těžkým mentálním postižením, případně kombinovaným postižením, jejichž situace vyžaduje individuální podporu či pomoc jiné fyzické osoby.

Ico-blocked

Službu nemůžeme poskytnout:

 • osobám, které jsou schopny za pomoci dostupných služeb zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí,
 • osobám s poruchou autistického spektra, s Alzheimerovou chorobou, afektivními stavy s bludy, poalkoholovou demencí,
 • osobám s psychiatrickou diagnózou, která by narušovala život ostatních uživatelů (psychotická onemocnění, sexuální deviace, agresivita),
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci, případně přímou odbornou lékařskou péči,
 • osobám s aktuální závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách,
 • osobám, kterým poskytovatel není schopen naplnit jejich speciální požadavky s ohledem k personálnímu, technickému a věcnému vybavení,
 • osobám, s nimiž se nelze na základě jazykové a komunikační bariéry domluvit (např. s cizinci, zcela nevidomými a neslyšícími).
Chb - aktivizační místnost

Cíle poskytované sociální služby

 • podporovat uživatele v samostatnosti, nezávislosti,
 • využívat dostupných veřejných služeb, účast na veřejném životě (sportovní a společenské akce),
 • zajistit přiměřenou podporu uživateli při jeho osobních či úředních záležitostech,
 • podporovat uživatele k rozhodování o způsobu trávení svého volného času, svých zájmech,
 • podporovat udržování kontaktu s rodinou a blízkými osobami,
 • rozvoj pracovních dovedností a návyků, které umožní uživateli uplatnit se na trhu práce,
 • poskytnout uživateli podporu na jeho cestě k samostatnému bydlení a samostatně žít životem svých vrstevníků.

Zásady poskytování sociální služby

 1. diskrétnost a důstojnost – zachování důvěrných informací o uživateli (mlčenlivost),
 2. respektování individuálních potřeb uživatele (možnost volby, dodržování lidských práv),
 3. podpora soběstačnosti a udržení schopností uživatele,
 4. smysluplnost volnočasových aktivit,
 5. přistupování k uživatelům jako k rovnocenným partnerům,
 6. týmová spolupráce

Nepřehlédněte

 • Chráněné bydlení nemůže zajistit
  • 24 hodinový nepřetržitý dohled u jednoho uživatele jedním pracovníkem,
  • poskytování sociální služby bez přiměřeného rizika,
  • poskytnutí pomoci u úkonů, které uživatel zvládne sám, z důvodu zachování soběstačnosti,
  • lékařskou péči pokud nebude uživatel zaregistrován u poskytovatele zdravotní péče v Domově.
 • Domov u rybníka Víceměřice neuzavře smlouvu o poskytování sociální služby, jestliže:
  (§ 91 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb. a § 36 vyhlášky č. 505/2006 Sb.)
  1. neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezený okruh osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
  2. nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby,
  3. zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby
   – zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
   – osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
   – chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití, vyjma služby domov se zvláštním režimem
  4. osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, jsme vypověděli v době kratší než 6 měsíců před žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytování sociální služby.
  5.  
 • Chráněné bydlení zajišťuje tyto základní činnosti
  v souladu s (§ 51 zákona č. 108/2006 Sb. a § 17 vyhlášky č. 505/2006 Sb.)
  • poskytnutí ubytování (součástí ubytování je i drobné úpravy ložního a osobního prádla, žehlení),
  • nebo pomoc při zajištění stravy (celodenní strava v souladu se zásadami správné výživy s ohledem na věk a podle stravovacích jednotek),
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti(běžný úklid, hospodaření s penězi, nákupy),
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (poradenská činnost při hygieně, zajištění holiče a pedikúry)
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti(činnosti podporující upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, volnočasové a zájmové aktivity),
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (podpora a využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při udržení kontaktu s rodinou, pomoc při aktivitách podporujících sociální začleňování osob),
  • sociálně terapeutické činnosti(socioterapeutické činnosti, které vedou k rozvoji osobních a sociálních schopností a dovedností podporující sociální začleňování osob),
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při vyřizování jejich osobních záležitostí).

Ke stažení

Návštěvní řád CHB

Stáhnout

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele

Stáhnout

Pravidla pro podávání a vyřizování stížností

Stáhnout

Žádost o poskytování pobytové sociální služby

Stáhnout

Dotazník pro rodinné příslušníky, opatrovníky, blízké osoby uživatelů

Stáhnout

Dotazník pro uživatele

Stáhnout

Dotazník pro zaměstnance

Stáhnout

Formulář pro podávání stížností

Stáhnout

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám! Povězte nám svůj životní příběh a staňte se součástí komunity našeho Domova u rybníka.