Chráněné bydlení

O službě

Posláním Chráněného bydlení je poskytovat celoroční pobytovou službu osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které potřebují individuální podporu v každodenním životě. Vytváříme podmínky pro rozvoj samostatnosti uživatelů, snižování závislosti uživatelů na službě a podporujeme využívání veřejných služeb a institucí.

 

Chb - dvoulůžkový pokoj
Chráněné bydlení
Ico-group

Okruh osob, kterým je služba určena

Služba je poskytována mužům ve věku 18 – 64 let s lehkým až středně těžkým mentálním postižením, případně kombinovaným postižením, jejichž situace vyžaduje individuální podporu či pomoc jiné fyzické osoby.

Ico-blocked

Službu nemůžeme poskytnout:

 • osobám, které jsou schopny za pomoci dostupných služeb zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí,
 • osobám s poruchou autistického spektra, s Alzheimerovou chorobou, afektivními stavy s bludy, poalkoholovou demencí,
 • osobám s psychiatrickou diagnózou, která by narušovala život ostatních uživatelů (psychotická onemocnění, sexuální deviace, agresivita),
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci, případně přímou odbornou lékařskou péči,
 • osobám s aktuální závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách,
 • osobám, kterým poskytovatel není schopen naplnit jejich speciální požadavky s ohledem k personálnímu, technickému a věcnému vybavení,
 • osobám, s nimiž se nelze na základě jazykové a komunikační bariéry domluvit (např. s cizinci, zcela nevidomými a neslyšícími).
Chb - aktivizační místnost

Cíle poskytované sociální služby

 • podporovat uživatele v samostatnosti, nezávislosti,
 • využívat dostupných veřejných služeb, účast na veřejném životě (sportovní a společenské akce),
 • zajistit přiměřenou podporu uživateli při jeho osobních či úředních záležitostech,
 • podporovat uživatele k rozhodování o způsobu trávení svého volného času, svých zájmech,
 • podporovat udržování kontaktu s rodinou a blízkými osobami,
 • rozvoj pracovních dovedností a návyků, které umožní uživateli uplatnit se na trhu práce,
 • poskytnout uživateli podporu na jeho cestě k samostatnému bydlení a samostatně žít životem svých vrstevníků.

Zásady poskytování sociální služby

 1. diskrétnost a důstojnost – zachování důvěrných informací o uživateli (mlčenlivost),
 2. respektování individuálních potřeb uživatele (možnost volby, dodržování lidských práv),
 3. podpora soběstačnosti a udržení schopností uživatele,
 4. smysluplnost volnočasových aktivit,
 5. přistupování k uživatelům jako k rovnocenným partnerům,
 6. týmová spolupráce

Nepřehlédněte

 • Chráněné bydlení nemůže zajistit
  • 24 hodinový nepřetržitý dohled u jednoho uživatele jedním pracovníkem,
  • poskytování sociální služby bez přiměřeného rizika,
  • poskytnutí pomoci u úkonů, které uživatel zvládne sám, z důvodu zachování soběstačnosti,
  • lékařskou péči pokud nebude uživatel zaregistrován u poskytovatele zdravotní péče v Domově.
 • Domov u rybníka Víceměřice neuzavře smlouvu o poskytování sociální služby, jestliže:
  (§ 91 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb. a § 36 vyhlášky č. 505/2006 Sb.)
  1. neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezený okruh osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
  2. nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby,
  3. zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby
   – zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
   – osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
   – chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití, vyjma služby domov se zvláštním režimem
  4. osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, jsme vypověděli v době kratší než 6 měsíců před žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytování sociální služby.
  5.  
 • Chráněné bydlení zajišťuje tyto základní činnosti
  v souladu s (§ 51 zákona č. 108/2006 Sb. a § 17 vyhlášky č. 505/2006 Sb.)
  • poskytnutí ubytování (součástí ubytování je i drobné úpravy ložního a osobního prádla, žehlení),
  • nebo pomoc při zajištění stravy (celodenní strava v souladu se zásadami správné výživy s ohledem na věk a podle stravovacích jednotek),
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti(běžný úklid, hospodaření s penězi, nákupy),
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (poradenská činnost při hygieně, zajištění holiče a pedikúry)
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti(činnosti podporující upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, volnočasové a zájmové aktivity),
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (podpora a využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při udržení kontaktu s rodinou, pomoc při aktivitách podporujících sociální začleňování osob),
  • sociálně terapeutické činnosti(socioterapeutické činnosti, které vedou k rozvoji osobních a sociálních schopností a dovedností podporující sociální začleňování osob),
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při vyřizování jejich osobních záležitostí).

Ke stažení

Návštěvní řád CHB

Stáhnout

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele

Stáhnout

Pravidla pro podávání a vyřizování stížností

Stáhnout

Žádost o poskytování pobytové sociální služby

Stáhnout

Dotazník pro rodinné příslušníky, opatrovníky, blízké osoby uživatelů

Stáhnout

Dotazník pro uživatele

Stáhnout

Dotazník pro zaměstnance

Stáhnout

Formulář pro podávání stížností

Stáhnout

Ceník poskytovaných služeb

Stáhnout

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám! Povězte nám svůj životní příběh a staňte se součástí komunity našeho Domova u rybníka.