Domov pro seniory

O službě

Posláním Domova pro seniory je poskytovat celoroční pobytovou službu osobám, kteří už nadále nemohou žít z důvodu věku, zhoršenému zdravotnímu stavu nebo z důvodu nepříznivé sociální situace ve svém přirozeném prostředí a vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby, přičemž podpora a pomoc je nutná v rozsahu, kterou jim není schopna zajistit rodina ani jiný typ sociální služby.

Ds - pobytová místnost a jídelna v prvním patře
Domov pro seniory
Ico-group

Okruh osob, kterým je služba určena

Osoby od 65 let se sníženou soběstačností z důvodu věku, jejichž nepříznivá životní situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nepříznivou životní situaci nelze řešit jinou sociální službou.

Ico-blocked

Službu nemůžeme poskytnout:

 • osobám z Alzheimerovou chorobou, s mentální poruchou, schizofrenií, psychotickou poruchou, afektivními stavy s bludy, poalkoholovou demencí, dále lidem s vážnou psychiatrickou diagnózou vyžadující specializovanou lékařskou péči,
 • osobám s aktuální závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách, osobám zcela nevidomým a neslyšícím.
Ds - budova pro seniory 3

Cíle poskytované sociální služby

 • individuální přístup k potřebám a schopnostem každého uživatele s ohledem na jeho životní zvyklosti,
 • zapojení uživatele do běžného života,
 • podpora a pomoc v soběstačnosti uživatele, udržení dovedností a schopností,
 • podpora sociálního začleňování,
 • zachování vazeb s rodinnou a blízkými osobami,
 • zajištění důstojného, bezpečného prostředí,
 • důstojně doprovázet uživatele v posledních chvílích života,
 • udržovat aktualizované všechny potřebné a používané dokumenty (standardy, směrnice, řády),
 • zkvalitnit sociální službu snížením počtu uživatelů ve vícelůžkových pokojích na jedno a dvoulůžkové pokoje,
 • zajistit vzdělávání zaměstnanců.

Zásady poskytování sociální služby

 1. diskrétnost a důstojnost uživatele,
 2. respektování individuálních potřeb a přání uživatele,
 3. lidský přístup, dodržování základních lidských práv a svobod,
 4. podpora soběstačnosti a udržení schopností klienta, smysluplnost volnočasových aktivit.

Nepřehlédněte

 • Domov pro seniory nemůže zajistit
  • 24 hodinový nepřetržitý dohled u jednoho uživatele jedním pracovníkem,
  • poskytování sociální služby bez přiměřeného rizika,
  • poskytnutí pomoci u úkonů, které uživatel zvládne sám, z důvodu zachování soběstačnosti,
  • lékařskou péči, pokud nebude uživatel zaregistrován u smluvního lékaře Domova.
 • Domov u rybníka Víceměřice neuzavře smlouvu o poskytování sociální služby, jestliže:
  (§ 91 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb. a § 36 vyhlášky č. 505/2006 Sb.)
  1. neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezený okruh osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
  2. nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby,
  3. zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby
   A. zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
   B. osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
   C. chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití, vyjma služby domov se zvláštním režimem
  4. osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, jsme vypověděli v době kratší než 6 měsíců před žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytování sociální služby.
 • Domov pro seniory zajišťuje tyto základní činnosti
  v souladu s (§ 49 zákona č. 108/2006 Sb. a § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb.)
  • poskytnutí ubytování (součástí ubytování je i poskytnutí úklidu, praní a drobné úpravy ložního a osobního prádla, žehlení, vytápění, spotřeba elektrické energie a vody),
  • poskytnutí stravy (celodenní strava v souladu se zásadami správné výživy s ohledem na věk a podle stravovacích jednotek),
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při oblékání a svlékaní, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání a změně poloh, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru),
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, holení, pomoc při použití toalety),
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (podpora a využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při udržení kontaktu s rodinou, pomoc při aktivitách podporujících sociální začleňování osob),
  • sociálně terapeutické činnosti (trénování paměti, ruční práce, pohybové aktivity…),
  • aktivizační činnosti (volnočasové a zájmové aktivity, rozvíjení zájmů a koníčků, činnosti podporující upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností),
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při vyřizování jejich osobních záležitostí).

Ke stažení

Návštěvní řád DS

Stáhnout

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele

Stáhnout

Pravidla pro podávání a vyřizování stížností

Stáhnout

Žádost o poskytování pobytové sociální služby

Stáhnout

Dotazník pro rodinné příslušníky, opatrovníky, blízké osoby uživatelů

Stáhnout

Dotazník pro uživatele

Stáhnout

Dotazník pro zaměstnance

Stáhnout

Formulář pro podávání stížností

Stáhnout

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám! Povězte nám svůj životní příběh a staňte se součástí komunity našeho Domova u rybníka.