Domov pro seniory

O službě

Posláním Domova pro seniory je poskytovat celoroční pobytovou službu osobám, kteří už nadále nemohou žít z důvodu věku, zhoršenému zdravotnímu stavu nebo z důvodu nepříznivé sociální situace ve svém přirozeném prostředí a vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby, přičemž podpora a pomoc je nutná v rozsahu, kterou jim není schopna zajistit rodina ani jiný typ sociální služby.

Ds - pobytová místnost a jídelna v prvním patře
Domov pro seniory
Ico-group

Okruh osob, kterým je služba určena

Osoby od 65 let se sníženou soběstačností z důvodu věku, jejichž nepříznivá životní situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nepříznivou životní situaci nelze řešit jinou sociální službou.

Ico-blocked

Službu nemůžeme poskytnout:

 • osobám z Alzheimerovou chorobou, s mentální poruchou, schizofrenií, psychotickou poruchou, afektivními stavy s bludy, poalkoholovou demencí, dále lidem s vážnou psychiatrickou diagnózou vyžadující specializovanou lékařskou péči,
 • osobám s aktuální závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách, osobám zcela nevidomým a neslyšícím.
Ds - budova pro seniory 3

Cíle poskytované sociální služby

 • individuální přístup k potřebám a schopnostem každého uživatele s ohledem na jeho životní zvyklosti,
 • zapojení uživatele do běžného života,
 • podpora a pomoc v soběstačnosti uživatele, udržení dovedností a schopností,
 • podpora sociálního začleňování,
 • zachování vazeb s rodinnou a blízkými osobami,
 • zajištění důstojného, bezpečného prostředí,
 • důstojně doprovázet uživatele v posledních chvílích života,
 • udržovat aktualizované všechny potřebné a používané dokumenty (standardy, směrnice, řády),
 • zkvalitnit sociální službu snížením počtu uživatelů ve vícelůžkových pokojích na jedno a dvoulůžkové pokoje,
 • zajistit vzdělávání zaměstnanců.

Zásady poskytování sociální služby

 1. diskrétnost a důstojnost uživatele,
 2. respektování individuálních potřeb a přání uživatele,
 3. lidský přístup, dodržování základních lidských práv a svobod,
 4. podpora soběstačnosti a udržení schopností klienta, smysluplnost volnočasových aktivit.

Nepřehlédněte

 • Domov pro seniory nemůže zajistit
  • 24 hodinový nepřetržitý dohled u jednoho uživatele jedním pracovníkem,
  • poskytování sociální služby bez přiměřeného rizika,
  • poskytnutí pomoci u úkonů, které uživatel zvládne sám, z důvodu zachování soběstačnosti,
  • lékařskou péči, pokud nebude uživatel zaregistrován u smluvního lékaře Domova.
 • Domov u rybníka Víceměřice neuzavře smlouvu o poskytování sociální služby, jestliže:
  (§ 91 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb. a § 36 vyhlášky č. 505/2006 Sb.)
  1. neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezený okruh osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
  2. nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby,
  3. zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby
   A. zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
   B. osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
   C. chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití, vyjma služby domov se zvláštním režimem
  4. osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, jsme vypověděli v době kratší než 6 měsíců před žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytování sociální služby.
 • Domov pro seniory zajišťuje tyto základní činnosti
  v souladu s (§ 49 zákona č. 108/2006 Sb. a § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb.)
  • poskytnutí ubytování (součástí ubytování je i poskytnutí úklidu, praní a drobné úpravy ložního a osobního prádla, žehlení, vytápění, spotřeba elektrické energie a vody),
  • poskytnutí stravy (celodenní strava v souladu se zásadami správné výživy s ohledem na věk a podle stravovacích jednotek),
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při oblékání a svlékaní, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání a změně poloh, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru),
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, holení, pomoc při použití toalety),
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (podpora a využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při udržení kontaktu s rodinou, pomoc při aktivitách podporujících sociální začleňování osob),
  • sociálně terapeutické činnosti (trénování paměti, ruční práce, pohybové aktivity…),
  • aktivizační činnosti (volnočasové a zájmové aktivity, rozvíjení zájmů a koníčků, činnosti podporující upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností),
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při vyřizování jejich osobních záležitostí).

Ke stažení

Návštěvní řád DS

Stáhnout

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele

Stáhnout

Pravidla pro podávání a vyřizování stížností

Stáhnout

Žádost o poskytování pobytové sociální služby

Stáhnout

Dotazník pro rodinné příslušníky, opatrovníky, blízké osoby uživatelů

Stáhnout

Dotazník pro uživatele

Stáhnout

Dotazník pro zaměstnance

Stáhnout

Formulář pro podávání stížností

Stáhnout

Ceník poskytovaných služeb

Stáhnout

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám! Povězte nám svůj životní příběh a staňte se součástí komunity našeho Domova u rybníka.