Domov se zvláštním režimem

O službě 

Posláním Domova se zvláštním režimem je poskytovat celoroční pobytovou službu osobám, které se nachází v nepříznivé sociální situaci a mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a z důvodu onemocnění určitým typem demence, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, přičemž podpora a pomoc je nutná v rozsahu, kterou jim není schopna zajistit rodina ani jiný typ sociální služby.

Dzr - odpočinková zóna před vstupem v prvním patře
Domov se zvláštním režimem
Ico-group

Okruh osob, kterým je služba určena

Osoby od 50 let s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí, jejichž stav při péči o vlastní osobu vyžaduje ve zvýšené míře dohled, podporu a péči, kterou není možné zajistit rodinnými příslušníky ani jiným typem sociálních služeb.

Ico-blocked

Službu nemůžeme poskytnout:

 • osobám, které jsou schopny za pomoci dostupných služeb zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí,
 • osobám, jejichž zdravotní stav vykazuje známky duševního onemocnění (schizofrenie, psychóza, maniodeprese, mentální porucha …),
 • osobám s aktuální závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách,
  osobám zcela nevidomým a neslyšícím.
Dzr - chodba v prvním patře

Cíle poskytované sociální služby

 • po přijetí uživatele do Domova podporovat dosavadní způsob jeho života,
 • individuální přístup k uživateli s ohledem na jeho potřeby,
 • podpora a pomoc v soběstačnosti uživatele, udržení jeho dovedností a schopností,
 • podpora sociálního začleňování,
 • podporovat udržování kontaktu s rodinou a blízkými osobami,
 • důstojně doprovázet uživatele v posledních chvílích života,
 • udržovat aktualizované všechny potřebné a používané dokumenty,
 • vzdělávání zaměstnanců.

Zásady poskytování sociální služby

 1. diskrétnost a důstojnost – zachování důvěrných informací o uživateli (mlčenlivost),
 2. respektování individuálních potřeb uživatele (možnost volby, dodržování lidských práv),
 3. podpora soběstačnosti a udržení schopností uživatele,
 4. smysluplnost volnočasových aktivit,
 5. přistupování k uživatelům jako k rovnocenným partnerům,
 6. týmová spolupráce

Nepřehlédněte

 • Domov se zvláštním režimem nemůže zajistit
  • 24 hodinový nepřetržitý dohled u jednoho uživatele jedním pracovníkem,
  • poskytování sociální služby bez přiměřeného rizika,
  • poskytnutí pomoci u úkonů, které uživatel zvládne sám, z důvodu zachování soběstačnosti, lékařskou péči pokud nebude uživatel zaregistrován u poskytovatele zdravotní péče v Domově.
 • Domov u rybníka Víceměřice neuzavře smlouvu o poskytování sociální služby, jestliže:
  (§ 91 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb. a § 36 vyhlášky č. 505/2006 Sb.)
  1. neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezený okruh osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
  2. nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby,
  3. zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby
   A. zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
   B. osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
   C. chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití, vyjma služby domov se zvláštním režimem
  4. osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, jsme vypověděli v době kratší než 6 měsíců před žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytování sociální služby.
 • Domov se zdravotním postižením zajišťuje tyto základní činnosti
  v souladu s (§ 50 zákona č. 108/2006 Sb. a § 16 vyhlášky č. 505/2006 Sb.)
  • poskytnutí ubytování (součástí ubytování je i poskytnutí úklidu, praní a drobné úpravy ložního a osobního prádla, žehlení),
  • poskytnutí stravy (celodenní strava v souladu se zásadami správné výživy s ohledem na věk a podle stravovacích jednotek),
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, holení, pomoc při použití toalety),
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při oblékání a svlékaní, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání a změně poloh, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru),
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (podpora a využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při udržení kontaktu s rodinou, pomoc při aktivitách podporujících sociální začleňování osob),
  • sociálně terapeutické činnosti (trénování paměti, ruční práce, pohybové aktivity…),
  • aktivizační činnosti(volnočasové a zájmové aktivity, rozvíjení zájmů a koníčků, činnosti podporující upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností),
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při vyřizování jejich osobních záležitostí).

Ke stažení

Návštěvní řád DZR

Stáhnout

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele

Stáhnout

Pravidla pro podávání a vyřizování stížností

Stáhnout

Žádost o poskytování pobytové sociální služby

Stáhnout

Dotazník pro rodinné příslušníky, opatrovníky, blízké osoby uživatelů

Stáhnout

Dotazník pro uživatele

Stáhnout

Dotazník pro zaměstnance

Stáhnout

Formulář pro podávání stížností

Stáhnout

Ceník poskytovaných služeb

Stáhnout

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám! Povězte nám svůj životní příběh a staňte se součástí komunity našeho Domova u rybníka.