Domov pro osoby se zdravotním postižením

O službě DOZP

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením je poskytovat celoroční pobytovou službu osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které trvale nemohou žít ve svém přirozeném sociálním prostředí a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Domov se zvlastnim rezimem
Domov pro osoby
se zdravotním pojištění
Ico-group

Okruh osob, kterým je služba určena

Muži od 18 let s mentálním postižením, kteří se v důsledku svého zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci. Tuto situaci nejsou schopni zvládnout vlastními silami ani za pomoci jiných druhů sociálních služeb nebo rodiny. Mentální postižení může být kombinováno s jiným nedominujícím smyslovým postižením.

Ico-blocked

Službu nemůžeme poskytnout:

 • osobám, které jsou schopny za pomoci dostupných služeb zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí,
 • osobám s poruchou autistického spektra, s Alzheimerovou chorobou, afektivními stavy s bludy, poalkoholovou demencí,
 • osobám s psychiatrickou diagnózou, která by narušovala život ostatních uživatelů (psychotická onemocnění, sexuální deviace, agresivita),
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci, případně přímou odbornou lékařskou péči,
 • osobám s aktuální závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách,
 • osobám, kterým poskytovatel není schopen naplnit jejich speciální požadavky s ohledem k personálnímu, technickému a věcnému vybavení,
 • osobám, s nimiž se nelze na základě jazykové a komunikační bariéry domluvit (např. s cizinci, zcela nevidomými a neslyšícími).
20240305_103130

Cíle poskytované sociální služby

 • po přijetí uživatele do Domova podporovat dosavadní způsob jeho života,
 • individuální přístup k uživateli s ohledem na jeho potřeby,
 • podpora a pomoc v soběstačnosti uživatele, udržení a rozvíjení jeho dovedností a schopností,
 • podpora uživatelů při studiu, zajišťování prostorů vhodných pro studium, spolupráce se školským pedagogickým zařízením Euroinstitut (školy zaměřené na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami).
 • individuální zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a udržování společenských vztahů prostřednictvím společenských akcí, které jsou pořádány za účasti různých sociálních služeb z okolí,
 • podporovat udržování kontaktu s rodinou a blízkými osobami,
 • vytvořit podmínky pro aktivní trávení volného času zajištěním široké a pružné nabídky individuálních a skupinových aktivizačních činností,
 • poskytovat službu kvalifikovaným personálem, který je pravidelně proškolován v oblasti individuálního plánování, standardů kvality a jiných aktuálních témat. Personál podporovat formou supervize, která mu napomáhá řešit problémy spojené s náročným povoláním,
 • udržovat aktualizované všechny potřebné a používané dokumenty,
 • zkvalitnění služby formou snížení počtů lůžek na pokojích, z vícelůžkových pokojů na jedno až dvoulůžkové pokoje.

Zásady poskytování sociální služby

 1. diskrétnost a důstojnost – zachování důvěrných informací o uživateli (mlčenlivost),
 2. respektování individuálních potřeb uživatele (možnost volby, dodržování lidských práv),
 3. podpora soběstačnosti a udržení schopností uživatele,
 4. smysluplnost volnočasových aktivit,
 5. přistupování k uživatelům jako k rovnocenným partnerům,
 6. týmová spolupráce

Nepřehlédněte

 • Domov u rybníka Víceměřice neuzavře smlouvu o poskytování sociální služby, jestliže:
  (§ 91 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb. a § 36 vyhlášky č. 505/2006 Sb.)
  1. neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezený okruh osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
  2. nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby,
  3. zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby
   A. zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
   B. osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
   C. chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití, vyjma služby domov se zvláštním režimem
  4. osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, jsme vypověděli v době kratší než 6 měsíců před žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytování sociální služby.
 • Domov se zdravotním postižením zajišťuje tyto základní činnosti
  v souladu s (§ 48 zákona č. 108/2006 Sb. a § 14 vyhlášky č. 505/2006 Sb.)
  • poskytnutí ubytování (součástí ubytování je i poskytnutí úklidu, praní a drobné úpravy ložního a osobního prádla, žehlení),
  • poskytnutí stravy (celodenní strava v souladu se zásadami správné výživy s ohledem na věk a podle stravovacích jednotek),
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při oblékání a svlékaní, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání a změně poloh, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru),
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, holení, pomoc při použití toalety),
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (činnosti podporující upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, volnočasové a zájmové aktivity),
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (podpora a využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při udržení kontaktu s rodinou, pomoc při aktivitách podporujících sociální začleňování osob),
  • sociálně terapeutické činnosti (socioterapeutické činnosti, které vedou k rozvoji osobních a sociálních schopností a dovedností podporující sociální začleňování osob),
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při vyřizování jejich osobních záležitostí).

Ke stažení

Návštěvní řád DOZP

Stáhnout

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele

Stáhnout

Pravidla pro podávání a vyřizování stížností

Stáhnout

Žádost o poskytování pobytové sociální služby

Stáhnout

Dotazník pro rodinné příslušníky, opatrovníky, blízké osoby uživatelů

Stáhnout

Dotazník pro uživatele

Stáhnout

Dotazník pro zaměstnance

Stáhnout

Formulář pro podávání stížností

Stáhnout

Ceník poskytovaných služeb

Stáhnout

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám! Povězte nám svůj životní příběh a staňte se součástí komunity našeho Domova u rybníka.