Domov pro osoby se zdravotním postižením

O službě DOZP

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením je poskytovat celoroční pobytovou službu osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které trvale nemohou žít ve svém přirozeném sociálním prostředí a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Domov se zvlastnim rezimem
Domov pro osoby
se zdravotním pojištění
Ico-group

Okruh osob, kterým je služba určena

Muži od 18 let s mentálním postižením, kteří se v důsledku svého zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci. Tuto situaci nejsou schopni zvládnout vlastními silami ani za pomoci jiných druhů sociálních služeb nebo rodiny. Mentální postižení může být kombinováno s jiným nedominujícím smyslovým postižením.

Ico-blocked

Službu nemůžeme poskytnout:

 • osobám, které jsou schopny za pomoci dostupných služeb zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí,
 • osobám s poruchou autistického spektra, s Alzheimerovou chorobou, afektivními stavy s bludy, poalkoholovou demencí,
 • osobám s psychiatrickou diagnózou, která by narušovala život ostatních uživatelů (psychotická onemocnění, sexuální deviace, agresivita),
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci, případně přímou odbornou lékařskou péči,
 • osobám s aktuální závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách,
 • osobám, kterým poskytovatel není schopen naplnit jejich speciální požadavky s ohledem k personálnímu, technickému a věcnému vybavení,
 • osobám, s nimiž se nelze na základě jazykové a komunikační bariéry domluvit (např. s cizinci, zcela nevidomými a neslyšícími).
Domov u rybnika starsi par

Cíle poskytované sociální služby

 • po přijetí uživatele do Domova podporovat dosavadní způsob jeho života,
 • individuální přístup k uživateli s ohledem na jeho potřeby,
 • podpora a pomoc v soběstačnosti uživatele, udržení a rozvíjení jeho dovedností a schopností,
 • podpora uživatelů při studiu, zajišťování prostorů vhodných pro studium, spolupráce se školským pedagogickým zařízením Euroinstitut (školy zaměřené na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami).
 • individuální zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a udržování společenských vztahů prostřednictvím společenských akcí, které jsou pořádány za účasti různých sociálních služeb z okolí,
 • podporovat udržování kontaktu s rodinou a blízkými osobami,
 • vytvořit podmínky pro aktivní trávení volného času zajištěním široké a pružné nabídky individuálních a skupinových aktivizačních činností,
 • poskytovat službu kvalifikovaným personálem, který je pravidelně proškolován v oblasti individuálního plánování, standardů kvality a jiných aktuálních témat. Personál podporovat formou supervize, která mu napomáhá řešit problémy spojené s náročným povoláním,
 • udržovat aktualizované všechny potřebné a používané dokumenty,
 • zkvalitnění služby formou snížení počtů lůžek na pokojích, z vícelůžkových pokojů na jedno až dvoulůžkové pokoje.

Zásady poskytování sociální služby

 1. diskrétnost a důstojnost – zachování důvěrných informací o uživateli (mlčenlivost),
 2. respektování individuálních potřeb uživatele (možnost volby, dodržování lidských práv),
 3. podpora soběstačnosti a udržení schopností uživatele,
 4. smysluplnost volnočasových aktivit,
 5. přistupování k uživatelům jako k rovnocenným partnerům,
 6. týmová spolupráce

Nepřehlédněte

 • Domov u rybníka Víceměřice neuzavře smlouvu o poskytování sociální služby, jestliže:
  (§ 91 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb. a § 36 vyhlášky č. 505/2006 Sb.)
  1. neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezený okruh osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
  2. nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby,
  3. zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby
   A. zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
   B. osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
   C. chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití, vyjma služby domov se zvláštním režimem
  4. osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, jsme vypověděli v době kratší než 6 měsíců před žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytování sociální služby.
 • Domov se zdravotním postižením zajišťuje tyto základní činnosti
  v souladu s (§ 48 zákona č. 108/2006 Sb. a § 14 vyhlášky č. 505/2006 Sb.)
  • poskytnutí ubytování (součástí ubytování je i poskytnutí úklidu, praní a drobné úpravy ložního a osobního prádla, žehlení),
  • poskytnutí stravy (celodenní strava v souladu se zásadami správné výživy s ohledem na věk a podle stravovacích jednotek),
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při oblékání a svlékaní, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání a změně poloh, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru),
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, holení, pomoc při použití toalety),
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (činnosti podporující upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, volnočasové a zájmové aktivity),
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (podpora a využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při udržení kontaktu s rodinou, pomoc při aktivitách podporujících sociální začleňování osob),
  • sociálně terapeutické činnosti (socioterapeutické činnosti, které vedou k rozvoji osobních a sociálních schopností a dovedností podporující sociální začleňování osob),
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při vyřizování jejich osobních záležitostí).

Ke stažení

Návštěvní řád DOZP

Stáhnout

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele

Stáhnout

Pravidla pro podávání a vyřizování stížností

Stáhnout

Žádost o poskytování pobytové sociální služby

Stáhnout

Dotazník pro rodinné příslušníky, opatrovníky, blízké osoby uživatelů

Stáhnout

Dotazník pro uživatele

Stáhnout

Dotazník pro zaměstnance

Stáhnout

Formulář pro podávání stížností

Stáhnout

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám! Povězte nám svůj životní příběh a staňte se součástí komunity našeho Domova u rybníka.