Partnerství

Domov pro osoby pro zdravotně postižené, Klentnice

poskytuje sociální pobytové služby osobám se zdravotním postižením. Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním postižením, nebo kombinovaným postiženám starší 18 let. Posláním domova je vytvořit podmínky pro důstojnýa kvalitní život. Podporovat samostatnost a uplatňování vlastní vůle uživatelů a zajišťovat nezbytnou míru podpory

Chráněné bydlení, Mikulov

služba je poskytována celoročně a nepřetržitě, formou skupinového bydlení v domácnosti po třech. Bydlení v tomto typu služby se nejvíce přibližuje běžnému způsobu života. Cílem služby je poskytovat důstojné a bezpečné bydlení v prostředí blízkém domovu a začlěnování do běžné splečnosti.

více o domově
Srdce v domě
Css-dj_jar_2023

Centrum sociálnych služieb DOMOV JAVORINA

je určený pre plnoleté fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 zákona č.448/2008 Z. z. alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona č.448/2008 Z. z.

Špecializované zariadenie

je určené pre plnoleté fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách a majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza  multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa. CSS -DOMOV JAVORINA sa zameriava na prijímateľov sociálnej služby s diagnózou demencie rôzneho typu etiológie.

Více o domově