Historie

Historie

Domov u rybníka ve Víceměřicích je umístěn v bývalém Metternichově zámečku, který byl Domov u rybníka Víceměřicevystavěn na místě původní tvrze připomínané již ve 14. století. V roce 1921 byl zámek s okolními polnostmi na návrh zemského pozemkového úřadu zabaven a vzat do správy státu. V roce 1924 zámeček odkoupila kongregace sester dominikánek s úmyslem zde vybudovat ústav pro slabomyslné. Prvních 18 svěřenců s vychovatelkou přijelo do Víceměřic 3. listopadu 1924 ze Střelic. Zpráva o novém ústavu se rychle šířila po okolí a hochů přibývalo. K zámku patřil park, lesík Bludník, zelinářská zahrada a parčík před zámkem. Dále měl velké hospodářské budovy, přes 20 ha pole, zahradu a dvůr. V roce 1924 prošel celý zámek rekonstrukcí, byla zřízena ústavní ubytovna pro zaměstnance, pekárna, mlékárna a prádelna. Byl zaveden chov krav, vepřů, koní a drůbeže. Do roku 1933 byla přikoupena další pole.
Celková výměra ústavních pozemků v tom roce byla asi 80 ha. V té době byl také odkoupen mlýn pro potřebu ústavu. Celé hospodářství mělo pro ústav dva významy: umožňovalo zapojení chlapců do rozličných prací a zajišťovalo soběstačnost ústavu. Ve třicátých letech byla v ústavu zřízena pomocná škola. Školu navštěvovalo až 60 žáků. RybníkV roce 1959 byla škola zrušena. Svěřenců v ústavu stále přibývalo, byli rozděleni podle věku a duševních schopností do různých pracovních skupin. Nejpočetnější byla skupina zemědělců, ostatní svěřenci pomáhali při opravách a stavbách a tři se dokonce vyučili mlynáři. Koncem roku 1935 byly zřízeny čtyři dílny pracovní terapie: krejčovská, provaznická, knihařská a obuvnická. Výrobky z těchto dílen byly přínosem pro ústav a pro svěřence zdrojem pocitu hrdosti a užitečnosti. V roce 1931 bylo započato se stavbou tolik potřebného domu pro ubytování dorostlých svěřenců. Byl to patrový dům s 12 pokoji, 2 koupelnami a ústředním topením.
V tomtéž roce bylo pro rekreační účely zakoupeno stavební místo u Podivic, kde byla za šest měsíců postavena nová ozdravovna ve které svěřenci postupně pravidelně trávili dovolenou. V roce 1938 byl postaven v parku chorobinec a v roce 1939 v zelinářské zahradě patrová budova pro zaměstnance obecně zvaná „ fara“. Válečná léta zanechala na budově ústavu i hospodářství velké škody. Po rušných letech se začal ústavní život normalizovat.
V roce 1951 byl ústav předán do správy české katolické Charity, která vrátila pronajaté pozemky a ústavní pozemky zůstaly pouze ve výměře 20 ha. Začalo se s hledáním nového vhodného zaměstnání pro dospělé svěřence. Příchodem košíkářského mistra Františka Galandy do Víceměřic bylo rozhodnuto, že ve víceměřickém ústavu bude založeno košíkářství. Vlastní Kaple v parkupráce v košíkářské dílně začala v roce 1952. Proutí vyřezával ústav na proutníku JZD v Dobromilicích, v roce 1964 již vysazuje ústav vlastní proutník u Doloplaz a v dalších letech u Dobromilic a Tištína. Později dochází k výstavbě vlastního kotle na vaření proutí. V únoru 1966 se košíkárna přestěhovala do nově zřízené pracovní haly. Ústav si získává popularitu po celém území republiky kvalitou svých košíkářských výrobků. Od roku 1969 je ústav čistě chlapecký. Snad by se mohlo zdát, že od založení ústavu v roce 1924 se veškeré dění odehrávalo především v hospodářství, na polích a v dílnách, není tomu tak. Pravidelná činnost kroužků: výtvarného, hudebního, pěveckého, pořádání plesů, besídek, tělocvičných vystoupení, zkoušky divadla a další aktivity byly a dodnes jsou součástí každodenního života svěřenců. V roce 1982 odešly poslední řádové sestry, ústav měl v této době 245 chovanců a 83 civilních zaměstnanců.

Novodobá historie

V letech 1974 – 2002 bylo zařízení součástí Okresního ústavu sociálních služeb Prostějov. Tato organizace byla zřízena Okresním úřadem Prostějov, sdružovala 7 sociálních zařízení okresu a zabezpečovala tak převážnou část sociálních služeb pro staré, invalidní, zdravotně a mentálně postižené a společensky nepřizpůsobivé občany ve městě Prostějově a na celém tehdejším okrese.Park a ordinaceZařízení neměla vlastní právní subjektivitu a velká část agend byla společně řešena na ředitelství v Prostějově. Se zrušením okresních úřadů došlo ke změně názvu této „servisní“ organizace a také ke změně zřizovatele. Po roce fungování Sociálních služeb p.o. rozhodl zřizovatel – Olomoucký kraj, že od 1.1.2004 tuto organizaci zruší a zřídí samostatné příspěvkové organizace s právní subjektivitou. K tomuto datu je tedy zřízena příspěvková organizace Olomouckého kraje s názvem Ústav sociální péče Víceměřice, příspěvková organizace. V říjnu roku 2004 požádala Obec Víceměřice Olomoucký kraj o převod zřizovacích práv k ústavu, tak jak jí to zákon umožňoval. Rozhodnutím Zastupitelstva Obce Víceměřice ze dne 24. 01. 2005 pak byl zřízen nový subjekt: Ústav sociální péče a domov důchodců Víceměřice, příspěvková organizace.
V roce 2005 se stal ústav na základě požadavku Zastupitelstva obce a schválení Krajským Domov pro seniory zastupitelstvem v Olomouci příspěvkovou organizací zřizovanou obcí Víceměřice. V témže roce byla činnost ústavu rozšířena o domov důchodců. O rok později se staly budovy ústavu majetkem obce a jsou průběžně rekonstruovány. Byla připravena a postupně realizována nová koncepce práce v ústavu v souladu s nejnovějšími trendy a Standardy kvality sociálních služeb.

Fotogalerie historie

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám! Povězte nám svůj životní příběh a staňte se součástí komunity našeho Domova u rybníka.